♥♥♥ پیام هفته ♥♥♥

♥  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥ مدیتیشن بر روی کلمات  ♥ همگام با طبیعت ♥  رشد و آگاهی ♥  بیداری دل ♥  وارستگی و رهایی ♥  سلام بر خورشید ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا ♥

همچون نیلوفر با شکیبایی ژرف در خاک زندگی ریشه بگستران و با شوق بیکران،

همه گلبرگ هایت را در آسمان معنا باز کن.

آنگاه نرم و آرام، بر گونه گرم و روشن مهر بوسه بزن و بدین سان بیداری دل را تجربه کن

که این است رمز و راز رستن و رستن!!!

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥