♥♥♥ پیام هفته ♥♥♥

♥ باشگاه علمی یوگا در استان البرز ♥ پرنده آزاد یوگا ♥ زندگی آگاهانه ♥ حضور مؤثر ♥ لحظه ابدی اکنون ♥   ♥ حس حضور دائمی خداوند ♥ آکادمی یوگا ♥ باکتی یوگا ♥ کارما یوگا ♥ جنانا یوگا ♥ مکان تخصصی یوگا در کرج ♥ 

جهان ، قرآن مصور است و آیه ها در آن به جای آن که بنشینند، ایستاده اند.

درخت یک مفهوم است. دریا یک مفهوم است، جنگل ، خاک و ابر ، خورشید ، ماه و گیاه . . .

با چشم های عاشق ، بیا تا جهان را تلاوت کنیم.

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد