پیام هفته 

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده ازاد کرج 

♥  مرکز علمی تخصصی یوگا در کرج ♥ یاما و نیاما ♥ آهیمسا ♥ مهربانی و مهرورزی ♥ پرهیز از خشونت ♥ اصول اخلاقی یوگا   ♥  یوگا پرنده آزاد ♥ یوگا دراستان البرز  ♥

 با انسان ها، با حیوانات، با پرندگان، با درختان، با گل ها، با گیاهان، با خودمان، با جسم مان و با تک تک اعضای بدن مان، با عشق و احترام رفتار کنیم!

با آفریده های بی نظیر خداوند

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد