♥ آمورش مدیتیشن باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

!باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج!مدیتیشن!مراقبه!آکادمی یوگا پرنده آزاد کرج!مدیتیشن بارش باران مهربانی!بخشش!پاکسازی خاطرات منفی از ناخودآگاه!آرامش!کانون یوگا پرنده آزاد کرج! 

مدیتیشن بارش باران مهربانی

در سكوت و با آرامش کامل در یکی از نشست های یوگا بنشينيد و چشم ها را ببنديد . دست های خود را در وضعیت چین مودرا يا گیانا مودرا بر روی زانوها نگهدارید . همچنین می توانید دست ها را در حالی که کف دست ها رو به سقف است راحت و رها بر روی زانوها قرار دهید . برای لحظاتی با آگاهی کامل بر روی دم ها و بازدم های طبیعی خود تمرکز کنید و بدون آنکه تغییری در شکل و یا عمق تنفس خود بدهید فقط از جریان طبیعی تنفس خود آگاه باشید . سپس با استفاده از قدرت تجسم و تخیل خود مجسم كنيد كه باراني از جنس مهربانی و عشق بر تمام زندگي و انسان هایی که می شناسید در حال باریدن است . اين باران را بر روي افرادی كه موجب آزار شما شده اند نیز ببارانید و مجسم كنيد كه به محض بارش اين باران بر آنها ، تغييراتي شگفت انگيز برايشان رخ مي دهد . اين باران را بر روي خاطرات منفي زندگيتان نیز ببارانيد و مجسم كنيد كه با اين بارش همه خاطرات و تجربه های منفی زندگی تان به بهترين شکلی تغییر ماهیت داده و لحظاتی دلچسب و شیرین را برایتان رقم زده اند . در این مراقبه بمانید و این مهر بی چون و چرا را بر همه جنبه های زندگی تان ببارانید و از احساس زیبایی که تجربه می کنید لذت ببرید .

در پناه مهر خداوند باشید

باشگاه یوگا پرنده آزاد