مودراهاباشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

گیانا مودرا ، چین مودرا ، قفل فکر ، مهر و موم کردن ذهن ، ، برقراري انرژي در بدن ، درمان با مودرا ، کسب آرامش ، کسب آگاهي ، باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا

چین مودرا (Cin Mudra  ) مودرای هوشیاري

گيانا مودرا ( Jnana Mudra ) مودرای آگاهي

 اين دو مودرا شناخته شده ترين حالت دست در هاتا يوگا هستند که بر سطح بدنی ، ذهني ـ روانی و معنوي تأثير می گذارند . مودراهای مذکور در بسیاری از تصاوير معنوي دیده شده است ، براي مثال در تصاوير قديمي دوره بیزانس حضرت عیسی مسيح ( ع ) با این حالت دست تصویر شده است و در مراسم مذهبی کاتولیک ها نیز کشیش بعد از مراسم همين کار را انجام می دهد .

در اين دو مودرا صداقتی وجود دارد که قلب مرا متأثر می کند . گر چه با اجرای اين مودراها خود را در حوزه معنوی می یابیم ، اما اثرات بدنی مودراهاي فوق الذکر را نباید نادیده گرفت . از این مودراها  هم جهت بهبود بی خوابی می توان استفاده کرد و هم در مورد خواب آلودگی ، همچنین اثرات مثبت این مودراها در درمان افسردگی و فشار خون بالا به اثبات رسیده است .

نحوه انجام مودرا : با هر دو دست نوک انگشت شست و انگشت نشانه خود را در تماس با يکديگر قرار دهيد . دست ها به صورت آرام و رها بر روي ران ها قرار می گیرند . اگر انگشتان دست ها رو به بالا ( به سمت آسمان ) اشاره کنند آن را چین مودرا و اگر انگشتان به سمت پایین ( به سمت زمین ) اشاره کنند ، آن را گیانا مودرا می نامیم .

        ♥ گیانا مودرا ♥ چین مودرا ♥ قفل فکر ♥ مهر و موم کردن ذهن ♥ برقراري انرژي در بدن ♥ درمان با مودرا ♥ کسب آرامش ♥ کسب آگاهي ♥ باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥     

    گیانا مودرا ، چین مودرا ، قفل فکر ، مهر و موم کردن ذهن ، ، برقراري انرژي در بدن ، درمان با مودرا ، کسب آرامش ، کسب آگاهي ، باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا

البته اين مودراها به صورت دیگری نیز اجرا می شوند : نوک انگشت نشانه با بند اول شست تماس داده می شود و شست فشار ملایمی بر روی ناخن انگشت نشانه وارد می کند . که در اين صورت مورا حالت فعال و دهنده دارد . نوع اول نیز حالت انفعالی و گیرنده است .

♥ گیانا مودرا ♥ چین مودرا ♥ قفل فکر ♥ مهر و موم کردن ذهن ♥ برقراري انرژي در بدن ♥ درمان با مودرا ♥ کسب آرامش ♥ کسب آگاهي ♥ باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥

گیانا مودرا ، چین مودرا ، قفل فکر ، مهر و موم کردن ذهن ، ، برقراري انرژي در بدن ، درمان با مودرا ، کسب آرامش ، کسب آگاهي ، باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا

 توجه : این مودراها را می توان در تلفیق با مودراهای دیگر نیز انجام داد و اثرات آنها را تقویت نمود . مثلاً قبل و يا بعد از انجام مودراهای مورد نظر انجام داد و يا با دست راست یکی از این دو مودرا را انجام داده و با دست چپ مودرای مورد نظر را اجرا کرد .

  قلبتان در تعالی باشد و راهتان هموار 

  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد