آموزش مديتيشن باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

   ♥ مقالات ♥ باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+Hara+هارا+ +شخص متعادل+ Hara No Aru Hito +محور هارا+انرژی چی+انرژی کی+پرانا+حضور در لحظه+حضوردر اينجا و اکنون+ تان- تين+دان- تين+ چی گنگ+ دريای كی+حوزه اکسیر زندگی+نقطه سلامتی+ارتباط قوی با زمین   ♥ هارا ♥ 

مراقبه بر روی هارا

در سكوت بنشينيد و به نقطه درون خود ، پنج سانتی متر پايين‌تر از ناف برويد و همانجا بمانيد . آگاه شدن از اين نقطه به شما كمك زيادی مي کند . هر چه بيشتر در اين نقطه بمانيد بهتر است . ماندن در اين نقطه باعث ايجاد تمركز زيادی در زندگی شما می شود . فقط بايد به اين نقطه خيره شويد تا شروع به كار كند . بعد از مدتی احساس خواهيد كرد كه تمام زندگی دور اين نقطه مي چرخد . زندگی از هارا شروع می شود و در هارا خاتمه پيدا مي‌كند . هارا نقطه‌ای است كه در آن به تعادل زندگی مي رسيم . بنابراين وقتی آگاهی روی هارا متمركز مي شود ، تغييرات زيادی در زندگی شروع می شوند . مثلا فكر كردن كمتر می شود چون انرژی در اينجا متمركز مي شود . تمركز روی هارا باعث ايجاد نظمی در زندگی شما مي شود كه با زور و فشار نيست . هر چه آگاهی شما نسبت به هارا بيشتر شود ، كمتر از مرگ و زندگی می‌ترسيد . چون اين دو از هارا شروع می شوند . فكر كمتر ، سكوت بيشتر ، كنترل كمتر ، نظم بيشتر در زندگی و در نهايت اميدواری بسيار و ارتباط قوی با زمين و ريشه دار شدن از نتايج حضور در هارا ست .

تندست و نيک روز باشید

باشگاه یوگا پرنده آزاد