مقالات یوگا

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

!مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا! 

فواید جسمانی یوگا به نقل از هافینگتن پست

پس از کلاس

!مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!

بهبود عملکرد مغز

انجام تنها بیست دقیقه هاتا یوگا موجب بهبود عملکرد مغز، افزایش تمرکز و بهبود حافظه می گردد. نتایج تحقیقاتی که توسط دانشگاه ایلینویز انجام شد، نشان دهنده آن است که شرکت کنندگان پس از انجام یوگا (در مقایسه با ورزش ایروبیک) عملکرد مغزی بهتری داشتند.

!مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!

کاهش سطح استرس

کاهش سطح استرس توسط یوگا به دلیل کاهش فعالیت پروتئینهایی است که باعث برافروختگی میشوند. این ویژگی مهم را تحقیقی ثابت کرده است که توسط دانشگاه کالیفرنیا انجام شد.

!مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!

افزایش انعطاف پذیری

تحقیق انجام شده توسط دانشگاه کلرادو نشان داد که یوگای بیکرام (متشکل از ۲۶ وضعیت که در عرض ۹۰ دقیقه در یک اتاق گرم انجام میشوند) میتواند باعث انعطاف شانه، پشت و زانو شود.

پس از چند ماه

 !مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!

پایینآمدن فشار خون

افرادی که فشار خون بالا یا معمولی دارند احتمالا با انجام یوگا شاهد کاهش فشار خون خواهند بود. تحقیق دانشگاه پنسیلونیا نشان داده است که کاهش فشار خون از این طریق در مقایسه با پیاده روی و فعالیتهای دیگر میتواند بیشتر باشد.

 !مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!

افزایش ظرفیت ریه

تحقیق انجامشده توسط دانشگاه بال استیت نشان میدهد انجام هاتا یوگا به مدت ۱۵ هفته به طرز قابل ملاحظهای باعث افزایش ظرفیت حیاتی ریه میشود. (ظرفیت حیاتی ریه حداکثر هوایی است که بعد از کشیدن یک نفس عمیق بیرون داده میشود).

!مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!

شناخت بهتر بدن

یوگا میتواند زندگی جنسی افراد و به خصوص زنان را بهبود ببخشد. یک علتش آشنایی بیشتر با بدن در جریان تمرینات یوگاست. این را تحقیق دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۰۹ نشان داده است.

!مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!

 کاهش گردن درد مزمن

نتایج تحقیقی که در نشریه Journal of Pain منتشر شده است نشان دهنده آن است که چهار هفته انجام یوگای آینگر (نوعی از هاتا یوگا که بر کار با ابزار، توازن و استفاده از تکیهگاه تاکید دارد) میتواند شدت درد مزمن گردن را کاهش بدهد.

!مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!

کاهش استرس

نتایج تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ توسط دانشگاه بوستون انجام شد نشان میدهد که انجام دوازده هفته یوگا میتواند به کاهش استرس و افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز منتهی شود. سطوح گاماآمینوبیوتریک به اختلالات افسردگی و اضطراب مربوط میشوند.

!مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!

رهایی از کمر درد مزمن

تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه وست ویرجینیا حاکی از آن است که یوگا در مقایسه با درمانهای پزشکی استاندارد میتواند نقش خوبی در کاهش دردهای مزمن کمر ایفا کند.

!مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!

ثابتشدن سطح قند خون در افراد دیابتی

طبق یک گزارش رویترز، اضافهکردن تمرینات یوگا به رژیمهای درمانی مرسوم دیابت میتواند سطح قند خون را در بیمار ثابت نگه دارد.

!مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا! 

بهبود حس تعادل

انجام تمرینات یوگا برای افراد مسن میتواند حس تعادل آنها را بالا ببرد و باعث کاهش دفعات سقوط (افتادن) ناگهانی در میان زنان بالای ۶۵ سال شود.  این را تحقیقی نشان داده که در سال ۲۰۰۸ توسط دانشگاه تمپل انجام شد.

بعد از سال ها

!مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!

استخوانهای قویتر

تحقیقی که دکتر لورن فیشمن و همکارانش در سال ۲۰۰۹ انجام دادند حاکی از آن بود که انجام یوگا باعث افزایش تراکم استخوان میشود. این تحقیق روی افراد ثابت و با فاصله زمانی دو ساله انجام شده بود.

!مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!

وزن مناسب

محققان موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون در سیاتل به این نتیجه رسیدند که انجام یوگای مستمر باعث کاهش وزن میشود و یا وزن را ثابت نگه میدارد. این تحقیق روی ۱۵ هزار بزرگسال سالم و میانسال انجام شده بود.

!مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!

کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی

یوگا نوعی سبک زندگی سالم است و جلوی افزایش فشار خون، کلسترول و قند خون را میگیرد و بنابراین خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش میدهد. این را تحقیقی نشان داده که توسط مرکز سلامت هاروارد انجام شده است.

 !مقالات علمی مرکز یوگا پرنده آزاد کرج!هافینگتن پست!فواید جسمانی یوگا!آکادمی علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج!بهبود عملکرد مغز!دانشگاه کالیفرنیا!کاهش سطح استرس با یوگا!دانشگاه کلرادو!افزایش انعطاف پذیری با یوگا!دانشگاه پنسیلوانیا!کاهش فشارخون با یوگا!دانشگاه بال استیت!افزایش ظرفیت ریه با یوگا!دانشگاه هاروارد!شناخت بهتر بدن با یوگا! نشریه Journal of Pain ♥کاهش گردن درد مزمن با یوگا!دانشگاه بوستون!افزایش سطح گاماآمینوبیوتریک در مغز با یوگا!دانشگاه وست ویرجینیا!رهایی از کمردرد مزمن با یوگا!ثابت‎شدن سطح قند خون در افراد دیابتی با یوگا!دانشگاه تمپل!بهبود حس تعادل با یوگا!تحقیق دکتر لورن فیشمن و همکاران!افزایش تراکم استخوان با یوگا!موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل!کاهش وزن با یوگا!مرکز سلامت هاروارد!کاهش خطر ابتلاء به بیماری های قلبی با یوگا!


باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد از بانوان عزیز دعوت بعمل می آورد تا در محیطی آرام و بی نظیر و مطابق با استانداردهای روز جهان یوگای کاملاً علمی و تخصصی را تجربه کرده و از اثرات آن بر بدن، احساسات و عواطف خود آگاه گردند  

پرنده آزاد همراه شما در مسیر سلامتی و آرامش