مقالات باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

!تغییر عادات قدیمی!تعالیم یوگا!الگوهای رفتاری جدید!دوره های زمانی یوگا!رشد و تکامل!پرنده آزاد!مرکز یوگا پرنده آزاد!آشتانگایوگا! اینتگرال یوگا!

 دوره های زمانی یوگا و تغییر عادات

تغییر عادات فرسوده قدیمی و جایگزین نمودن رفتارهای جدید توسط تعاليم مربوط به يوگا از دوره های زمانی خاصی پیروی می کند . برای اینکه الگوهاي رفتاری جديدي را در خود ایجاد کنید لطفاً به موارد زیر توجه فرمائید:

 !تغییر عادات قدیمی!تعالیم یوگا!الگوهای رفتاری جدید!دوره های زمانی یوگا!رشد و تکامل!پرنده آزاد!مرکز یوگا پرنده آزاد!آشتانگایوگا! اینتگرال یوگا!انجام تمرینات یوگا ظزف مدت  40 روز ، يك عادت كهنه و فرسوده را به يك رفتار مثبت تغيير مي دهد .

 !تغییر عادات قدیمی!تعالیم یوگا!الگوهای رفتاری جدید!دوره های زمانی یوگا!رشد و تکامل!پرنده آزاد!مرکز یوگا پرنده آزاد!آشتانگایوگا! اینتگرال یوگا!اجرای این تمرینات در 90 روز رفتاری جديد را در شما به ثبت مي رساند .

 !تغییر عادات قدیمی!تعالیم یوگا!الگوهای رفتاری جدید!دوره های زمانی یوگا!رشد و تکامل!پرنده آزاد!مرکز یوگا پرنده آزاد!آشتانگایوگا! اینتگرال یوگا!با انجام تمرین های یوگا در 120 روز ، خواهید توانست رفتارهای جديد را در وجود خود درونی کنید . 

!تغییر عادات قدیمی!تعالیم یوگا!الگوهای رفتاری جدید!دوره های زمانی یوگا!رشد و تکامل!پرنده آزاد!مرکز یوگا پرنده آزاد!آشتانگایوگا! اینتگرال یوگا!پس از 1000 روز ، رفتار جديد حتما در شما تبديل به يك عادت ذاتي خواهد شد .

 !تغییر عادات قدیمی!تعالیم یوگا!الگوهای رفتاری جدید!دوره های زمانی یوگا!رشد و تکامل!پرنده آزاد!مرکز یوگا پرنده آزاد!آشتانگایوگا! اینتگرال یوگا!

 مهرتان پایدار

 باشگاه یوگا پرنده آزاد