پيام هفته

باشگاه يوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج همچون عقاب باش

همچون عقاب باش 

وقتي باران مي بارد ، همه پرندگان به سوي پناهگاه فرار مي کنند ،

بجز عقاب که براي دور شدن از باران در بالاي ابرها به پرواز در مي آيد !

مشکلات براي همه وجود دارد و فقط طرز برخورد با آن است که باعث تفاوت افراد مي گردد .

بلند پرواز باشيد

باشگاه يوگا پرنده آزاد ♥