پيام هفته

پيام هفته باشگاه يوگا پرنده آزاد کرج yoga+ parandeazad

به ياد آرزندگي آهنگي است موزون بين

روز و شب ،تابستان و زمستان    

آهنگي ممتد

سكون هرگز 

حركت و حركت 


هر قدر جهش بالاتر ، تجربه ژرف تر

باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد