پيام هفته

استان البرز باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا بخشنده باش ، جبران خليل جبران

و کدامين ثروت است که محفوظ بداريد تا ابد؟

آنچه امروز شماراست ، يک روز به ديگري سپرده شود.

پس امروز به دست خويش عطا کنيد،

باشد که شهد گواراي سخاوت ، نصيب شما گردد.

جبران خليل جبران

باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد