پيام هفته  باشگاه يوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج : سیمین صدیق ابراهیم نیا پيام هفته : گذشته و آينده را رها مي کنم و با هر آنچه دارم و هستم سازگار می شوم و لذت مي برم