پيام هفته

 

استان البرز باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا پرهیز از قضاوت و داوري
 

اين هفته عدم داوري را تمرين خواهم کرد.

روزهايم را با اين جمله آغاز مي کنم که :

"امروز درباره هيچ يک از پيشامدها داوري نخواهم کرد."

و در سراسر روز به خاطر خود خواهم آورد که : داوري نکنم!

 

باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد