پیام هفته 

 

,اسفندگان,سپندارمذگان,روز عشق,روز مهر به باروری زمین,روز زن ایرانی,یوگا,یوگاکرج,باشگاه یوگا,پرنده آزاد یوگا,یوگا استان البرز,

بیست و نهم بهمن ماه ، جشن اسفندگان ،

روز مهر و مهرورزی به آفریننده و آفرینش ،

روز مهر ایرانی ،

روز تقدیم مهر و سپاس به زن و مادر زمین همایون و خجسته باد . . .

 باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج