پیام هفته 

 یوگا,یوگاکرج,مرکزیوگا,باشگاه یوگا کرج,Yoga,Meditation,مدیتیشن,بی ذهنی,آرامش,رشد و تعالی,آشتانگایوگا,دهارنا,دهیانا,کندالینی,چاکراها,پرنده آزاد یوگا,خوشبختی,سرور درونی,Parandeazadyoga,

آنگاه که ذهن خاموش شود و افکار ناپدید گردند.

آنگاه که هيچ فکري در تو باقی نمانده باشد،

ناگهان آن ندا را مي شنوی . . .

و شنیدن ندای خداوند از قلبتت

آغاز دگرگونی توست . . .

یوگا,یوگاکرج,مرکزیوگا,باشگاه یوگا کرج,Yoga,Meditation,مدیتیشن,بی ذهنی,آرامش,رشد و تعالی,آشتانگایوگا,دهارنا,دهیانا,کندالینی,چاکراها,پرنده آزاد یوگا,خوشبختی,سرور درونی,Parandeazadyoga,

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد