پیام هفته 

!تواضع! فروتنی!آموختن!کشش خرگوش!شاشانگ آسانا! 

فروتنی يكي از موارد لازم و اساسي براي آموختن است.

حتي بدون وجود فردي خردمند،

در صورتي كه شما از تواضع كافي برخوردار باشيد

موارد بسياري را فرا خواهيد گرفت.

  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج