♥♥♥ پیام هفته ♥♥♥

!مرکز تخصصی یوگای کرج!قوانین نیاما! ایشوار پرانیدهانا Ishvarpranidhana! تسليم ورضا درمقابل پروردگار !مهر !مهرباني!نیایش!احساس حضور خداوند!حضو!آگاهی!توانایی!توکل!پرنده آزاد!

بارالها

به سوی تو آمده ام تا دریابی ام

به سوی تو آمده ام تا از تو مدد جویم؛ یاری طلبم و بخواهم که مرا به خود وامگذاری؛
یاری ام کن تا همواره در آموختن، حریص باشم و در ترویج آموخته هایم سخی.
یاری ام ده تا بیاموزم آنچه را تو می پسندی و دوری جویم از آنچه ناپسند توست.
کمکم کن قلم که در دست می گیرم، به یاد تو باشم و آنچه می نگارم، مورد رضای تو باشد.

♥  به لطف و کرمت، یا ارحم الراحمین

روز جهانی معلم را گرامی میداریم

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج