پیام هفته

 ♥ مرکز علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥ پیام هفته باشگاه پرنده آزاد ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا ♥ حضور در لحظه ابدی اکنون ♥

امروز . . . آرزو دارم فاصله نباشد میان تو و تمام احساس های خوبت

تو باشی و عشق باشد و یک دنیا سلامتی و

"امضای خداوند پای تمام آرزوهایت"

هفته ای سراسر عشق و پاکی در پیش داشته باشی دوست من

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

♥ مرکز علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥ پیام هفته باشگاه پرنده آزاد ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا ♥ حضور در لحظه ابدی اکنون ♥