پیام هفته

  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج  

!یوگا استان البرز!مرکز تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج!سکوت!آرامش!حضور!آگاهی سیال! Meditation!مدیتیشن!مراقبه!لحظه ابدی اکنون! 

سکوت چیزی نیست که به آن دست یابی .

وقتی از ذهن پر قیل و قال فراتر روی

سکوت همان چیزی ست که هستی . . .

 باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد