پیـام هفتـه

 

یوگا +استان البرز+کانون یوگا+پرنده آزاد+بزرگداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+سیمین صدیق ابراهیم نیا+پرنده آزاد مکانی تخصصی برای یوگا+ آکادمی یوگا پرنده آزاد+مرکز یوگا پرنده آزاد

هجدهم اردیبهشت ، سالروز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر را گرامی میداریم

باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد