پيام هفته ♥            

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا و علوم وابسته پرنده آزاد کرج پیام هفته : اگر دلی برای دوست داشتن و خدایی برای پرستیدن داري پس : خوشبختي باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد   سیمین صدیق ابراهیم نیا

اگر دلی برای دوست داشتن و خدایی برای پرستیدن داري پس 

خوشبختي 

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد