پيام هفته

راهی که انتظار تو را می‌کشد  برویم! به‌سوی آنچه همچنان ‌که بی‌آغاز بوده بی‌انجام است ، شانه به زیر بارهای گران دادن ، فرسودگی‌های روز ، آسایش‌های شب ، همه را در این سفر در آمیختن و شب‌ها و روزها را یکی ساختن ، باری دیگر همه را در آغاز سفری والاتر به هم بستن ، هیچ چیز را ندیدن ، مگر آنچه بدان فرا رسی و از آن درگذری ، زمان را هر چند که دور باشد به خاطر راه ‌ندادن ، مگر آن زمان را که در رسد و از آن درگذری ، بر هیچ راهی دیده ندوختن ، جز راهی که در پیش پای تو گسترده است و در انتظار توست ، راهی که هر چند دراز باشد گسترده است و انتظار تو را می‌کشد . . . والت ويتمن ، باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج


برویم! به‌سوی آنچه همچنان ‌که بی‌آغاز بوده بی‌انجام است ،
شانه به زیر بارهای گران دادن ، فرسودگی‌های روز ، آسایش‌های شب ،
همه را در این سفر در آمیختن و شب‌ها و روزها را یکی ساختن ،
باری دیگر همه را در آغاز سفری والاتر به هم بستن ،
هیچ چیز را ندیدن ، مگر آنچه بدان فرا رسی و از آن درگذری ،
زمان را هر چند که دور باشد به خاطر راه ‌ندادن ، مگر آن زمان را که در رسد و از آن درگذری ،
بر هیچ راهی دیده ندوختن ، جز راهی که در پیش پای تو گسترده است
و در انتظار توست ، راهی که هر چند دراز باشد گسترده است و انتظار تو را می‌کشد . . .

 

والت ويتمن

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد