تمرينات تنفسی  باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥

تا راه درست نفس کشیدن را ياد نگيري ، مفهوم زندگي را درک نمي کني

جولي هندرسون  

 استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج تمرینات تنفسی ( پراناياما ) تنفس مربعي ، شمارش تنفس ها ، حبس دم ، سیمین صدیق ابراهیم نیا ، «تا راه درست نفس کشیدن را ياد نگيري ، مفهوم زندگي را درک نمي کني»

تنفس مربعي :

در ادامه تمرينات تنفسی هندسی به تمرين تنفسی مربعي مي پردازيم . اين تمرين نيز مانند تمرين تنفسی مثلثي است ، با اين تفاوت که بعد از انجام عمل بازدم يک حبس بازدم نيز مي بايست اجرا گردد . با اجراي تمرين تنفسی مربعي ميزان اکسيژن در ريه ها و دستگاه گردش خون افزايش چشمگيري خواهد يافت. تمرين تنفسی مربعي را نيز به مدت سه تا چهار دقيقه انجام دهيد و از نتايج تأثیر گذار آن شگفت زده گرديد .

نحوه اجراي تمرين :

1/ با شمارش يک تا چهار از راه بيني به آرامي عمل دم را انجام دهيد .

2/ با شمارش يک تا چهار دم خود را در شش ها نگهداريد . ( حبس دم )

3/ با شمارش يک تا چهار بازدم را به آرامي انجام دهيد .

4/ با شمارش يک تا چهار بازدم خود را در شش ها نگهداريد . ( حبس بازدم )

به خاطر داشته باشید زمانی که شما در تمام اوقات در مورد تنفس خود هوشیار باشید ، اين آگاهي به زندگي روزمره تان نيز تسري پيدا خواهد کرد . در اين صورت است که متوجه خواهيد شد چه زماني به صورت عادي تنفس مي کنيد و در چه مواقعي نفس هاي شما منقطع و سينه اي است . از ديگر فوائد آگاهي از تنفس اين است که شما آگاه خواهيد بود از اينکه ذهن در چه زمان هايي در حال تاخت و تاز است! در اين لحظات است که شما به صورت ناخودآگاه و به طور خودکار به تنفس شکمي روي مي آوريد و در نتيجه آرامش ذهن را تجربه خواهيد کرد .

لحظه هايتان آرام 

باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد ♥