اندیشه ناب

   باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد  

   ♥ تجربه ی جاودانگی ♥ رضا و تسلیم ♥ قضاوت ♥  طبقه بندی ♥ تجزیه تحلیل ♥ حرافی نفس ♥ ذهن تحلیل گر ♥ رشد و تعالي ♥ آرامش و احساس حضور خداوند ♥ مرکز تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج  ♥

تجربه ی جاودانگی

اگر ذهن خود را با قضاوت های مختلف بسته نگه دارید

و آن را از آرزوها پر کنید

دلی نا آرام خواهید داشت.

اگر ذهن خود را از قضاوت های مختلف آزاد نگاه دارید

و از حواس خود پیروی نکنید

دلتان آرامش خواهد یافت.

دیدن در تاریکی بصیرت است.

دانستن این که چگونه تسلیم باشید، قدرت است.

نور وجود خود را به کار گیرید

و به منبع نور باز گردید؛

این تجربه ی جاودانگی است.

تائوت چینگ

 ♥ تجربه ی جاودانگی ♥ رضا و تسلیم ♥ قضاوت ♥  طبقه بندی ♥ تجزیه تحلیل ♥ حرافی نفس ♥ ذهن تحلیل گر ♥ رشد و تعالي ♥ آرامش و احساس حضور خداوند ♥ مرکز تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج  ♥     

باشگاه یوگا پرنده آزاد