آموزش باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

♥ خوش بخوان ، ای آشنا ♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا ♥

ترانه خود را بخوان 

هر انسانی به اين دنيا پا گذاشته ، تا ترانه اي را بخواند .

هيچ كس جز تو نمي تواند ترانه تو را بخواند.

اين ترانه فقط و فقط براي تو و صداي ويژه تو نوشته شده.

اگر ترانه خويش را نخواني ، دنيا هيچ جايگزيني براي تو پيدا نمي كند و

از اين بابت ، براي هميشه ، چيزي را از دست خواهد داد.

تو اگر ترانه ات را نخواني،

قدر و قيمت خود را نخواهي شناخت

و خود را پاره اي از هستي احساس نمي كني؛

تو با هستي بيگانه خواهي بود

و

غريبه مي ماني!

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ، اندیشه ناب : ترانه خود را بخوان هر انسانی به اين دنيا پا گذاشته ، تا ترانه اي را بخواند . هيچ كس جز تو نمي تواند ترانه تو را بخواند. اين ترانه فقط و فقط براي تو و صداي ويژه تو نوشته شده. اگر ترانه خويش را نخواني ، دنيا هيچ جايگزيني براي تو پيدا نمي كند و از اين بابت ، براي هميشه ، چيزي را از دست خواهد داد. تو اگر ترانه ات را نخواني،  قدر و قيمت خود را نخواهي شناخت و خود را پاره اي از هستي احساس نمي كني؛ تو با هستي بيگانه خواهي بود و غريبه مي ماني!  خوش بخوان ای آشنا باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد  سیمین صدیق ابراهیم نیا                

خوش بخوان ، ای آشنا

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد