انديشه ناب باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد

 انديشه ناب باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد   من چه دانستم که مادر شادي رنج است و در زير يک ناکامي هزار گنج است؟  من چه دانستم که آرزو بريد وصالست و زير ابر جود نوميدي محال است؟  من چه دانستم که آن مهربان چنان بردبار است که لطف و مهرباني او گنهکار را بيشمار است؟! من چه دانستم که آن ذولجلال چنان بنده نواز است و دوستان را بر او چندين نياز است؟!  من چه دانستم که آنچه من مي جويم ميان روح است و عز وصال تو مرا فتوح است؟!   کشف الاسرار   اندر همـه عمرِ من شبي وقت صبــوح آمــد بـر من خيــال آن راحت روح پرسيد زمن که چون شدي اي مجروح؟ گفتم که ز عشق تـو همين بـود فتـوح  باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد  استان البرز+باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+کشف الاسرار+ اندر همـه عمرِ من شبي وقت صبــوح+ آمــد بـر من خيــال آن راحت روح+پرسيد زمن که چون شدي اي مجروح+گفتم که ز عشق تـو همين بـود فتـوح

من چه دانستم که مادر شادي رنج است و در زير يک ناکامي هزار گنج است؟

من چه دانستم که آرزو بريد وصالست و زير ابر جود نوميدي محال است؟

من چه دانستم که آن مهربان چنان بردبار است که لطف و مهرباني او گنهکار را بيشمار است؟!

من چه دانستم که آن ذولجلال چنان بنده نواز است و دوستان را بر او چندين نياز است؟!

من چه دانستم که آنچه من مي جويم ميان روح است و عز وصال تو مرا فتوح است؟!

کشف الاسرار  

اندر همـه عمرِ من شبي وقت صبــوح

آمــد بـر من خيــال آن راحت روح

پرسيد زمن که چون شدي اي مجروح؟

گفتم که ز عشق تـو همين بـود فتـوح

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد