اندیشه ناب باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج سیمین صدیق ابراهیم نیا خداوند آرامش حضور قلب نیایش الهام و شهود عشق پروردگار توکل باشگاه یوگا پرنده آزاد یوگا مدیتیشن مراقبه عبادت  Meditation          

دلت را به خدا بسپار      


همه هستي را نيرويي مطلق فرا گرفته است

كه تو را نيز حمايت مي كند.

اين نيرو ، نگران توست.

اين نيرو همواره در دسترس است .

اگر اين نيرو را از دست بدهي ، خودت مقصري.

اگر درها و پنجره هاي اتاقت را ببندي ،

خورشيد بيرون را نپوشانده اي ،

بلكه خودت را در تاريكي محبوس كرده اي.

حتي اگر درها را بگشايي ،

پنجره ها را باز كني

و پرده ها را هم كنار بزني ،

باز اگر چشمانت را بسته نگه داري ،

جز تاريكي نصيبي نخواهي برد.

نسبت ما نيز با خداوند چنين است :

عشق او همواره در دسترس است ،

اما دل ما گشوده نيست.

دلت را به خدا بسپار.

بگذار خداوند ، تپش هاي هماهنگ با هستي را به آن الهام كند.

دلي كه هماهنگ با نبض هستي نامتناهي نمي تپد ،

دل نيست ، پاره ي گِل است.

 ♥ ♥ ♥

عشق پروردگار در دلمان روزافزون باد    

باشگاه یوگا پرنده آزاد