اندیشه ناب باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز+باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+سیمین صدیق ابراهیم نیا+اندیشه ناب باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد دعای جهانی یوگا قابل ستایش است خداوند بخشنده مهربان که همه سپاس ها و درودها مخصوص اوست . ای منتهای بودن ، ای دانش نهایی ، ای بعد بی نهایت ، ای اوج شادمانی ،  بر ما شعور قلبی ، آرامش درونی ، هم زیستی ، تحمل ، ایمان ، خرد عطا کن .  ما را به حکم بودن ، از بند تن رها کن . از بند خود پرستی ، از خشم ، آز ، شهوت ، نفرت ، نجاتمان ده . از فیض لایزالت محروممان مگردان تا قلب ما همیشه لبریز عشق باشد . در هر کجا که هستیم ، در هر مقام و منصب ، همواره نام خود را آغاز راهمان کن . مگذار یاد پاکت در ذهن ما بمیرد . مگذار یاد پاکت در ذهن ما بمیرد . در پناه او باشید باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد    

دعای جهانی یوگا

قابل ستایش است خداوند بخشنده مهربان که همه سپاس ها و درودها مخصوص اوست .

ای منتهای بودن ، ای دانش نهایی ، ای بعد بی نهایت ، ای اوج شادمانی ،

بر ما شعور قلبی ، آرامش درونی ، هم زیستی ، تحمل ، ایمان ، خرد عطا کن .

ما را به حکم  بودن ، از بند تن رها کن .

از بند خود پرستی ، از خشم ، آز ، شهوت ، نفرت ، نجاتمان ده .

از فیض لایزالت محروممان مگردان تا قلب ما همیشه لبریز عشق باشد .

در هر کجا که هستیم ، در هر مقام و منصب ، همواره نام خود را آغاز راهمان کن .


مگذار یاد پاکت در ذهن ما بمیرد .
مگذار یاد پاکت در ذهن ما بمیرد .

 

در پناه او باشید

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد