اندیشه ناب  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد  

یوگا  پرنده آزاد باشگاه یوگا  آرامش  خوشبختی  معرفت  رشد و تکامل خداوند عرفان نظر آهاری

"هر شاخه سوالی و هر برگ سوالی"

 

خوشبخت بود زیرا هیچ سؤالی نداشت .

اما روزی سؤالی سراغش آمد و از آن پس

خوشبختی ،

دیگر چیزی کوچک بود .

او از خدا معنی زندگی را پرسید اما خدا

جوابش را با همان سؤال داد .

خدا گفت :

اجابت تو همین سؤال توست .

سؤالت را بگیر و در دلت بکار و فراموش نکن

که این دانه ای است که آب و نور می خواهد .

او سؤالش را کاشت ،

آبش داد و نورش داد

و سؤال جوانه زد و شکفت و ریشه کرد .

ساقه و شاخه و برگ . و هر ساقه سؤالی شد

و هر شاخه سؤالی و هر برگ سؤالی .

و او که زمانی تنها یک سؤال داشت ،

درختی شد که از هر سرانگشتش

سؤالی آویخته بود و هر برگ تازه ،

دردی تازه بود

و هر بار که ریشه فروتر می رفت ،

درد او نیز عمیق تر می شد .

فرشته ها می ترسیدند .

فرشته ها از آن همه سؤال ریشه دار می ترسیدند .

اما خدا می گفت :

نترسید ، درخت او میوه خواهد داد

و باری که این درخت می آورد ،

معرفت است .

فصل ها گذشت و درد ها گذشت و

درخت او میوه داد

و بسیاری آمدند و جواب های او را چیدند

اما در دل هر میوه ای باز دانه ای بود

و هر دانه ،

آغاز درختی و هر که میوه ای را برد ،

در دل خود بذر سؤال تازه ای را کاشت .


عرفان نظرآهاری

 

در سفر از خود به خود ، خدا یار و نگهدارتان

باشگاه یوگا پرنده آزاد