اندیشه ناب باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

بسم الله الرحمن الرحیم

توکل ♥ سکوت و آرامش ♥ نیایش ♥ شکرگزاری ♥ احساس حضور دائمی خداوند ♥ در پناه حق ♥ امید ♥ نیات سالم ♥ آفرینش ذهن ♥ آگاهی ♥ رزق و روزی فراوان ♥ حضور خانواده ♥ تولد دوباره ♥ سلامتی ♥ توانگری ♥ اراده خداوند ♥ ارحم الراحمین ♥ التماس دعا ♥ یوگا پرنده آزاد کرج ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا ♥

چشم ها را ببنديد . . . 

در يکي از وضعيت هاي نشست در يوگا قرار بگيريد و لحظاتی را با دم ها و بازدم های عميق و آرام به احترام حضور خداوند در سکوت و آرامش بگذرانيد!

حال نیایش خود را به درگاه ذات باري تعالي آغاز می کنيم

مهربان خداي خوب من به  خاطر آرامشي كه ارزانيم داشته اي شکرگزار درگاهت هستم .

به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابي ام از تو ممنونم و باور دارم كه تو هر زمان و هر لحظه با مني .

تو را شكر مي كنم برای اينکه مرا بي دريغ دوست مي داري و

هميشه مرا در پناه خود گرفته اي . خدايا من هم به تو قول مي دهم كه به كودكان و اطرافيانم بگويم كه  هميشه دوستشان دارم .

مهربان خداي خوب من ، به خاطر همنشيني با خوبانت از تو ممنونم .

به خاطر اميدواري به لطف بي پايانت از تو ممنونم  .

به خاطر وجود شكرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم .

بار الهي باور دارم كه هر آنچه را در ذهن مي آورم آفريده خواهد شد . پس هم اكنون به زيباترين و صحيح ترين افكار مي پردازم .

مهربان خداي خوب من به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنيتم از تو ممنونم .

به خاطر آگاهي و دانايي ام از تو ممنونم  . 

به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم

به خاطر رزق و روزي فراوانم از تو ممنونم .

به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم .

به خاطر زندگي جديدم از تو ممنونم .

به خاطر ميل به تحول و تولد دوباره ام از تو ممنونم .

اي خالق دلسوز و مهربانم از تو براي همه ، آرامش الهي مي طلبم .

براي همه سلامت و تندرستي مي طلبم  . 

براي همه دلي شاد و قلبي مهربان مي طلبم .

براي همه گشايش امور مي طلبم  و براي همه معنويت روزافزون مي طلبم .

خداي قادر من هم اكنون به لطف بي كرانت همه چيز و همه كس توانگرم مي سازد

 و باور دارم كه قدرت بي پايان تو و دست مهر و ياريت به همراه لطف سرشارت از بهترين و رضايت بخش ترين راه ها در همه مسائل زندگي به ياريم مي شتابد .

پس آسوده خاطر اداره عالي همه امورم و گشايش همه مسائلم را به اراده  قدرتمند تو مي سپارم .

هم اكنون به لطف تو ذهنم از هر دغدغه اي رها مي شود و در كمال آرامش و خاموشي به سر مي برم

و به اين فكر مي كنم كه تو قادر عظیم متعال هميشه و در همه جا مرا می بینی و از من حمايت مي کنی ،

پس به تو توکل می کنم و تمامي امورم را به تو می سپارم

ای ارحم الراحمین

 ♥

بارالها به تو قول مي دهيم و بر سر اين تعهد مي مانيم كه هر روزمان به لطف و توفيق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفي كنيم و

نه كلام منفي بر زبان بياوريم و نه ناسپاسيت كنيم . باشد در زمره كساني باشيم كه بندگانت را به سوي روشنايي رهنمود سازيم .

پروردگارا از تو می خواهیم تا صلح و آرامش را در درون ما و در جهان هستی جاری سازي . . .

لطافت باران دم صبح پیشکش قلب مهربانتان

و

التماس دعا

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد