اندیشه ناب باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

دعای بعد از زیارت امام رضا ( ع )

♥ اندیشه ناب ♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ♥  ♥ دعای بعد از زیارت امام رضا ( ع ) ♥ 

خدايا! از تو درخواست می کنم ، اى خدايى که در فرمانروايى ‏اش پاينده و در شکوهش پا برجا و در سلطنتش مطاع و در کبريايى‏ اش‏ يکتا و در دوام هميشگى‏ اش بى‏ همتا است ، در مخلوقاتش دادگر و در داورى‏ اش دانا و در به‏ تأخير انداختن کيفرش بزرگوار است .

خدايا! حاجاتم بازگردانده به سوى تو و آرزو هايم ايستاده در پيشگاه توست و هر زمان مرا به‏ کار نيکى توفيق دادى ، راهنمايم بر آن و راهم به سوى آن تو بودى. اى توانايى که خواسته‏ ها درمانده ‏اش نکند ، اى‏ عطا بخش دائمى که هر مشتاقى به جانب او پناه مى ‏آورد ، همواره و همیشه از جانب تو همنشين با نعمت هايت بوده‏ ام ، روان بر عادت احسان و کرم ، از تو مى ‏خواهم به آن نيروى نافذ در تمام اشيا و حکم استوارت که آن را با آسانترین دعا باز مى‏ دارى و به آن نظرى که به وسيله آن به جانب کوه ها نظر کردى و کوه ها بلندى گرفتند و به زمين ها توجه کردى و آنها مسطح شدند و به آسمان ها عنايت فرمودى پس مرتفع گرديدند و به ديارها نگريستى پس روان شدند . اى که از ابزارهاى نگاه‏ هاى بشر بالاترى‏ و از دسترس دقايق افکار دورى ، اى آقاى من ، سپاس نشوى مگر به توفيقى از سوى خودت ، که آن نيز موجب سپاس ديگرى است و بر کوچک ‏ترين نعمت شکر نشوى ، مگر آنکه به آن شکر ، شکرى ديگر را سزاوار گردى . پس چه زمانى نعمت هايت برشمرده شود اى خداى من و به عطاهايت جزا داده شود اى مولاى من و پاداش متقابل به ساخته‏ هايت داده شود .

اى آقاى من! از نعمت هاى توست که سپاس‏ کنندگان سپاس مى ‏نمايند و از شکر پذيرى توست که شاکران شکرگزارى مى‏ کنند . تويى مورد اعتماد ، در امر گذشت بر گناهان و تويى گسترنده بال پرده ‏پوشى بر خطاکاران و تويى برطرف‏ کننده سختى با دست قدرتت . چه بسيار زشتى که آن را با بردبارى ‏ات پوشاندى ، تا از بين رفت و چه بسيار خوبى ‏اى که آن را فضلت چندين برابر کرد ، تا پاداش دادنت بر آن بزرگ شد . بزرگى از اينکه از تو ترسيده‏ شود جز به عدل و اميد رود مگر احسان و فضل تو  . بر من به آنچه که فضلت آن را واجب‏ نموده منت گذار و به آنچه عدالتت به آن حکم مى‏ کند خوارم مکن . آقاى من اگر زمين گناهان مرا مى ‏دانست هر آينه فرو مى‏ بردم ، يا اگر کوه ها خبر مى‏ داشتند مرا در هم مى ‏شکستند ، يا آسمان ها مطلع مى ‏بودند مرا مى ‏بردند ، يا درياها آگاه مى ‏بودند مرا غرق مى‏ کردند .

آقاى من ، آقاى من ،‏ آقاى من ، مولايم ، مولايم ، مولايم! توقفم براى ميهمانى ‏ات تکرار شده ، پس مرا از آنچه به درخواست ‏کنندگان‏ از حضرتت وعده دادى محروم مکن ، اى شناخته عارفان ، اى پرستيده پرستندگان ، اى سپاس ‏شده سپاسگزاران‏ ، اى همنشين ياد کنندگان ، اى ستوده کسى ‏که او را ستوده ، ای موجود براى کسى ‏که او را جست ، اى وصف‏ شده کسى‏ که او را به وحدانيت وصف‏ نمود ، اى محبوب کسى‏ که او را دوست داشت ، اى فرياد رس کسى ‏که او را اراده کرد ، اى مقصود کسى ‏که به سويش باز آمد ، اى که غيب را جز او نداند ، اى که بدى را جز او باز نگرداند ، اى آنکه امر را جز او تدبير نکند ، اى که نيامرزد گناهان را جز او ، اى که پديد نياورد مخلوق را جز او ، اى که نازل نمى‏ کند باران را جز او ، بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا بيامرز اى بهترين آمرزندگان .

پروردگارا! من از تو درخواست آمرزش مى‏ کنم ، آمرزش شرمسارى و درخواست آمرزش مى ‏کنم ، آمرزش اميدوارى و درخواست آمرزش مى‏ کنم ، آمرزش بازگشتن و درخواست آمرزش مى ‏کنم ، آمرزش شوق و درخواست آمرزش مى ‏کنم ، آمرزش‏ بيم و درخواست آمرزش مى ‏کنم ، آمرزش طاعت و درخواست آمرزش مى‏ کنم ، آمرزش ايمان و درخواست آمرزش مى ‏کنم‏ آمرزش اقرار و درخواست آمرزش مى‏ کنم ، آمرزش اخلاص و درخواست آمرزش مى‏ کنم ، آمرزش تقوا و درخواست آمرزش مى ‏کنم ، آمرزش‏ توکل و درخواست آمرزش مى‏ کنم ، آمرزش خوارى و درخواست آمرزش مى‏ کنم ، آمرزش عمل کننده براى تو ، گريزان از تو به سوى تو .

پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست و بر من و پدر و مادرم پذيراى توبه باش ، به آنچه بر تمام بندگانت توبه‏ پذيرفتنى و مى ‏پذيرى‏ ، اى مهربان ‏ترين مهربانان اى آن‏ که به آمرزنده و مهربان ناميده شدى ، اى آن‏ که به آمرزنده مهربان ناميده شدى ، اى آن ‏که به‏ آمرزنده و مهربان ناميده شدى ، بر محمد و خاندان محمد درود فرست و توبه ‏ام را بپذير  و عملم را پاک کن و از کوششم قدردانى فرما و به‏ زارى ‏ام رحم کن و صدايم را در پرده قرار مده و درخواستم را نااميد مکن ، اى فرياد رس داد خواهان و سلام و دعايم را به امامان برسان و در تمام آنچه از تو درخواست کردم ، آنان را شفيع من قرار ده و هديه مرا به آنان برسان ، آنچنان ‏که سزاوار ايشان است و از اين هديه براى ايشان به چندين برابر بيفزا ، چنان‏ که سزاوار توست ، افزايشى که آن را جز تو شماره نکند ، جنبش و نيرويى نيست جز به خداى برتر و بزرگ و درود خدا بر پاک ترين فرستادگان محمد و خاندان پاک او .

ذکر خیرتان در خیل عاشقان فراموش مباد

و

التماس دعا

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج