انديشه ناب  باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

 استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج : قرآن کریم ، سوره يوسف ، مولانا ، بازگشت به اصل خويش ، احساس شکوه حضور خداوند ، زندگي در آرامش و شادی . . .

بگو روش من اين است كه بر اساس بصيرت ، مردم را به سوي خدا دعوت كنم

سوره يوسف : آیه يکصد و هشت

 جنبش كف هـا ز دريـا روز و شب                                    كف همي بيني و دريـايي عجب

لاجـرم سـرگشتـــه گشتي از ضلال               چون حقيقت شـدنهــان پيـدا خيـال

 آب جـان را ريـز انـدر بحـــر جـان           تا شـــوي درياي بي حـد و كران

 ♥ مولانا 

 ... مشكلات زندگي را به صورت يك عادت پذيرفته اي . بر اين باوري كه در دنياي امروز كاملا طبيعي است كه دچار چنين مشكلاتي باشي ، پس طبيعي است كه غمگين باشي ، عصباني باشي و پريشان باشي . فكر مي كني که اينگونه زيستن براي همه همين گونه است و همه در اين جور مواقع به همين مقدار پريشان مي شوند . اين پريشاني ها همان تأثيري را بر وجود تو مي گذارد ، كه سموم و مواد شيميايي . استرس و پريشاني تعادل وجودي تو را بر هم مي زند . حقايقي در اين جهان وجود دارد (و تو مي پنداري مي داني!) كه با آگاهي از اين حقايق ، همه آنچه موجب غم ، پريشاني و خشم تو مي شده است ، از زندگي تو رخت بر مي بندد . مي تواني تصور كني؟... گمان مي كني كه همه در روابط مشكل دارند ، همه با پدر و مادر ، پدر بزرگ و مادر بزرگ ، فرزندان ، همسر ، خانواده همسر ، همكاران و ... مشكل دارند . از ديدگاه تو اين امر بي نهايت عادي به نظر مي رسد . عادت كرده اي كه رنج ببري و زندگي نكني و فكر مي كني كه اينگونه زندگي طبيعي و عادي است . اما اين فقط ظاهر قضيه است! فقط يك فريب بزرگ است! زير همين آسمان و در شرايط كاملا برابر ، كساني هم هستند كه با همان شرايط در نهايت آرامش و شادي درون زندگي مي كنند و كليد اين شادي و آرامش از همان حقايقي است كه تو فكر مي كني مي داني! ... و فكر مي كني اگر حقيقتي هم باشد كه نمي داني ، دور است و چندان هم دست يافتني نيست  ...

به خاطر داشته باش كه همه پريشاني هاي تو فقط و فقط زمانی آغاز مي شوند كه فراموش مي كني لايتناهي هستي و تو تنها وقتي سقوط مي كني كه از ابديت خود ... از اصل خود ... از توي لايتناهي ... از من حقیقی خود ... دور شوي ...  و آنچه تو را به سعادت مي رساند بازگشت تو به اصل خويش است ... به احساس حضور باشکوه  و دائمی خداوند و پيمان ازلي که با او بسته اي ... اگر اصل خود را به خاطر بياوري ...

سعادت شما آرزوی ماست

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد