اندیشه ناب باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

 اندیشه ناب باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد پیامی از مادر ترزا در انتهای حیات ما بدین سنجیده نخواهیم شد که ، چند مدرک دانشگاهی گرفته ایم چه مقدار از مادیات دنیا برای خود اندوخته ایم چه کارهای بزرگی انجام داده ایم سنجش ما بر این اساس خواهد بود که :  من تشنه بودم! تو مرا سیراب کردی؟ من عریان بودم! تو مرا پوشانیدی؟ من بی خانمان بودم! تو مرا اسکان دادی؟ تشنه ، ولی نه فقط تشنه آب بلکه تشنه محبت . عریان ، ولی نه فقط برای لباس ، بلکه عریان از عزت و احترام . بی خانمان ، ولی نه تنها در طلب خانه ای از خشت و گل ، بلکه به سبب خروج از عوالم انسانی بنابراین ، جسورانه عشق بورز ، احترام کن و بپذیر . باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

پیامی از مادر ترزا ♥

در انتهای حیات ما بدین سنجیده نخواهیم شد که ،

چند مدرک دانشگاهی گرفته ایم

چه مقدار از مادیات دنیا برای خود اندوختهایم

چه کارهای بزرگی انجام دادهایم

سنجش ما بر این اساس خواهد بود که :

من تشنه بودم! تو مرا سیراب کردی؟

من عریان بودم! تو مرا پوشانیدی؟

من بی خانمان بودم! تو مرا اسکان دادی؟

تشنه ، ولی نه فقط تشنه آب بلکه تشنه محبت .

عریان ، ولی نه فقط برای لباس ، بلکه عریان از عزت و احترام .

بی خانمان ، ولی نه تنها در طلب خانه ای از خشت و گل ، بلکه به سبب خروج از عوالم انسانی

بنابراین ، جسورانه عشق بورز ، احترام کن و بپذیر .

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد