آموزش  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج کارمای نیک دالای لاما

  کارمای نیک

به خاطر داشته باش که عشقهای سترگ و دستاوردهای عظیم ، به خطرکردنها و ریسکهای بزرگ محتاجاند .

وقتی چیزی را از دست دادی ، درس گرفتن از آن را از دست مده .

این سه میم را همواره دنبال کن :

محبت و احترام به خود

محبت به همگان

مسؤلیتپذیری در برابر کارهایی که انجام داده ای

به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه میجویی ، گاه اقبالی بزرگ است .

اگر میخواهی قواعد بازی را عوض کنی ، نخست قواعد را فرا بگیر .

به خاطر یک مشاجره کوچک ، ارتباطی بزرگ را از دست نده .

وقتی دانستی که خطایی مرتکب شدهای ، گامهایی را پیاپی برای جبران آن خطا بردار .

بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران . 

چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا ، اما ارزشهای خود را به سادگی در برابر آنها فرو مگذار .

به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است .

شرافتمندانه زندگی کن ؛ تا هر گاه بیشتر عمر کردی ، با یادآوری زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی .

زیر ساخت زندگی شما ، وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است .

دانش خود را با دیگران در میان بگذار . این تنها راه جاودانگی است .

با دنیا و زندگی زمینی بر سر مهر باش .

سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفتهای .

بدان که بهترین ارتباط ، آن است که عشق شما به هم ، از نیاز شما به هم سبقت گیرد .
 
وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی ، ببین چه چیز را از دست دادهای که چنین موفقیتی را به دست آوردهای .
 

عشق جاودان همراهتان  

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد