اندیشه ناب باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

بدون شرح

 عشق+محبت+خدمت بدون چشمداشت+کارمايوگا+کارما+قانون عمل و عکس العمل+يوگای قلب+آناهاتا چاکرا+اميد+انسانيت+پرنده آزاد يوگا

دلتان دریایی و اندیشه تان آسمانی باد

باشگاه یوگا پرنده آزاد