اندیشه ناب   

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ♥  آکادمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج♥  کارما یوگا ♥  کلاس یوگا در استان البرز ♥  تائو ته جینگ ♥ Tao Te Chin ♥ لائوتسه ♥

آیا می خواهید جهان را بهبود ببخشید؟
فکر نمی کنم چنین کاری عملی باشد.
جهان مقدس است.
نمی توان آن را بهبود بخشید.
اگر سعی در این کار داشته باشید،
آن را خراب خواهید کرد.
اگر با آن همانند یک شئ برخورد کنید،
آن را از دست خواهید داد.
زمانی جلوتر از دیگران هستید،
زمانی عقب تر.
زمانی در حرکتید،
زمانی در حال استراحت.
زمانی قوی و نیرومندید،
زمانی خسته و بی حال.
زمانی از امنیت بر خوردارید
و زمانی در خطرید.
فرزانه هر چیز را آن طور که هست می بیند،
بدون تلاش برای تسلط بر آن.
او اجازه می دهد هر چیز سیر طبیعی اش را طی کند
و در مرکز دایره باقی می ماند.
تائو ته چینگ  

باشگاه یوگا پرنده آزاد

♥  آکادمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج♥  کارما یوگا ♥  کلاس یوگا در استان البرز ♥  تائو ته جینگ ♥ Tao Te Chin ♥ لائوتسه ♥