♥ آموزش باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥ 

اندیشه ناب پذیرش و تسلیم توکل در پناه خداوند مرکز علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

 

خود را سراپا به هستي واگذار . ديگر با آن نستيز و با آن مخالفت مكن . بگذار خداوند تو را تصاحب كند . بگذار خداوند تو را راهبري كند و  پس از آن  هر جا که اراده کرد ، تو را با خود ببرد . هرچه او از تو بسازد  درست خواهد بود . انسان به تنهايي قادر نيست كاري را درست انجام دهد . او بدون حضور خداوند فقط كارهاي خطا انجام خواهد داد . كار درست تنها زماني انجام مي يابد كه بگذاري خداوند به واسطه تو به عمل بپردازد . پس بگذار پروردگار بواسطه تو به عمل بپردازد . اعتماد كن! وقتي كه كل جهان اين چنين زيبا در جريان است چرا توکل نمي کني؟ چرا بايد نگران و مضطرب باشي؟ هيچ گل رزي نگران نيست و نه هيچ پرنده و حيوان و ستاره اي! تنها ذهن نادان انسان است كه اين همه نگراني توليد مي كند ، زيرا ذهن انسان خود را تافته اي جدا بافته از جهان هستي به حساب مي آورد . طبيعي است كه اگر تو تافته اي جدا بافته باشي آن وقت همه نگراني ها  مال تو خواهد بود و در غير اين صورت : همه هستي از تو مراقبت خواهد كرد . . . 

    ♥ در پناه او باش      

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد