آموزش مدیتیشن باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

مدیتیشن مراقبه Meditation Yoga آرامش تنفس توازن باشگاه یوگا پرنده آزاد یوگا

از نشستن بدون دلیل و انگیزه در سکوت ، لذت ببر . در سکوت نشستن ، نفس کشیدن ، وجود داشتن ، گوش دادن به پرندگان یا به تماشا نشستن تنفس . حضور آگاهانه . . . آرام ، آرام رایحه ای تازه از تو برخواهد خاست . آن رایحه ، آن توازن ، آن آرامش ، آن سکون ، همان مراقبه است .

 لحظه هایت آرام

 باشگاه یوگا پرنده آزاد