آموزش آساناهای يوگا 

باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد

 ,یوگا,یوگاکرج,کلاس یوگاکرج,کلاس یوگا, آساناها, yoga , رقص انرژیها, آگاهی, راز موفقیت, یوگا استان البرز,پرنده آزادیوگا,

آساناها، رقص انرژی ها 

آساناها رقص انرژی ها هستند. زمانی که وارد وضعیتی در یوگا می شویم، می بایست از انرژی های بدن و بعد ظريف وجود خود نيز آگاه شویم. هر وضعیت، اصول ساختاری، هماهنگی و حرکت شناسی مهمي دارد. اما یادگیری به جریان در آوردن انرژی درونی نیز به اندازه تمام این جنبه های مکانیکی، ارزشمند و مهم است. انرژی ها همواره در بدن جریان دارند اما زمانی که آگاهی‌ را به سمت و سوی اندام ها و اعضای درگیر هدایت می کنیم، با این آگاهی ميزان این جریان انرژی را بالا می‌بریم و اثر بخشی این جریان را در مناطق مربوطه افزایش می دهیم.

باید قلب، ذهن، عقل و روح خود را به اجرای آسانایی که انجام می‌دهید بسپارید. راز موفقیت در اجرای آساناها در این است.

,یوگا,یوگاکرج,کلاس یوگاکرج,کلاس یوگا, آساناها, yoga , رقص انرژیها, آگاهی, راز موفقیت, یوگا استان البرز,پرنده آزادیوگا,

آگاهي تان روزافزون

باشگاه یوگا پرنده آزاد