داستان های آموزنده   

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

♥ داستان های آموزنده ♥ باشگاه یوگای علمی کرج ♥ خدمت به همنوع ♥ کارما یوگا ♥ 

شب سردی بود ….

پیرزن بیرون میوه فروشی زل زده بود به مردمی که میوه میخریدن

شاگرد میوه فروش تند تند پاکت های میوه رو توی ماشین مشتری ها میذاشت و انعام میگرفت
پیرزن باخودش فکر میکرد چی میشد اونم میتونست میوه بخره ببره خونه

رفت نزدیک تر … چشمش افتاد به جعبه چوبی بیرون مغازه که میوه های خراب و گندیده

داخلش بود … با خودش گفت چه خوبه سالم ترهاشو ببره خونه

میتونست قسمت های خراب میوه ها رو جدا کنه وبقیه رو بده به بچه هاش …هم اسراف نمیشد همبچه هاش شاد میشدن

برق خوشحالی توی چشماش دوید...

دیگه سردش نبود! پیرزن رفت جلو نشست پای جعبه میوه

تا دستش رو برد داخل جعبه شاگرد میوه فروش گفت :

دست نزن نِنه! وَخه برو دُنبال کارت! پیرزن زود بلند شد

خجالت کشید ! چند تا از مشتری ها نگاهش کردند! صورتش رو قرص گرفت

دوباره سردش شد ! راهش رو کشید رفتچند قدم دور شده بود که یه خانمی صداش زد : مادر جان …مادر جان ! پیرزن ایستادبرگشت و به زن نگاه کرد! زنی لبخندی زد و بهش گفت اینارو برای شما گرفتم . سه تا پلاستیک دستش بود پر از میوه … موز و پرتغال و انار

پیرزن گفت : دستِت دَرد نِکُنه نِنه….. مُو مُستَحق نیستُم!

زن گفت : اما من مستحقم مادر من

مستحق داشتن شعور انسان بودن و به هم نوع توجه کردن …اگه اینارو نگیری دلمو شکستی! جون بچه هات بگیر!
زن منتظر جواب پیرزن نموند … میوه هارو داد دست پیرزن و سریع دور شدپیرزن هنوز ایستاده بود و رفتن زن رو نگاه میکرد

قطره اشکی که تو چشمش جمع شده بود غلتید روی صورتش

دوباره گرمش شده بود … با صدای لرزانی گفت :

پیر شی ننه …. پیر شی! خیر بیبینی  مادر!

♥ داستان های آموزنده ♥ باشگاه یوگای علمی کرج ♥ خدمت به همنوع ♥ کارما یوگا ♥ 

چه کسی می گوید جاذبه رو به زمین است؟؟؟
 
من کسانی را دیده ام که
فارغ از هر کششی ، خیلی راحت ، رفته اند تا تا اوج ... آری ؛ جاذبه رو به خداست...

باشگاه یوگا پرنده آزاد