داستان های آموزنده   

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ♥ داستان های آموزنده ♥   ♥ باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥  ♥ خوشبختی اینجاست . . .  ♥

خوشبختی اینجاست . . .

كودكی از خدا پرسید: خوشبختی را کجا میتوان یافت؟
خداوند گفت آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم! کودک با خود فکر کرد و فکر کرد . . .
گفت: اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم!
خداوند به او خانه ای بزرگ داد . . .
کودک گفت: اگر پول فراوان داشتم حتماًخوشبخت ترین مردم بودم!
خداوند به او پول فراوان داد . . .
اگر . . . . . . . اگر . . . . . . . اگر . . . . . . .
اینک همه چیز داشت اما . . . هنوز خوشبخت نبود!
از خدا پرسید: خدایا، حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم!
خداوند گفت باز هم بخواه . . .
گفت چه بخواهم؟ هر آنچه را که هست دارم!
و خداوند گفت: بخواه که دوست بداری ، بخواه که به دیگران کمک کنی ، بخواه که هر چه را که داری با مردم قسمت کنی . . .
و او دوست داشت و کمک کرد و در کمال تعجب دید لبخندی که بر لب ها می نشیند و نگاه های سرشار از سپاس به او لذت می بخشد . . .
کودک رو به آسمان کرد و با آرامشی وصف ناپذیر گفت: خدایا خوشبختی اینجاست . . .

در نگاه و در لبخند دیگران . . .

♥ باشگاه یوگای علمی کرج ♥ باشگاه یوگاپرنده آزاد آکادمی یوگا در کرج ♥ مکان تخصصی یوگا در عظیمیه کرج ♥ مرکز یوگای استان البرز  ♥

شادی هايتان ماندگار

باشگاه یوگا پرنده آزاد