داستان های آموزنده

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

♥مرکز یوگا پرنده آزاد ♥ قوانین یاما و نیاما ♥ آهیمسا ♥ پرهیز از خشونت ♥ ساتیا ♥ صداقت ♥ آستیا ♥ پرهیز از دزدی ♥ برهماچاریا ♥ پرهیزکاری ♥ آپاری گراها ♥ عدم وابستگی ♥ سائوچا ♥ خلوص و پاکیزگی ♥ سانتوشا  ♥ قناعت و رضایت ♥ تاپاس ♥ تحمل رنج و سختی ♥ سوادهیایا  ♥خودشناسی ♥ ایشواراپرانیدهانا ♥ تسلیم و رضا در برابر خداوند ♥

داستان دو گرگ 

سرخپوستی پیر به نوه ی خود گفت : فرزندم در درون ما بین دو گرگ کارزاری بر پاست . یکی از گرگ ها شیطانی به تمام معنا ، عصبانی ، دروغگو ، حسود ، حریص و پست و گرگ دیگر آرام ، خوشحال ، امیدوار ، فروتن و راستگوست . پسر کمی فکر کرد و پرسید : پدر بزرگ کدامیک پیروز است؟ پدر بزرگ گفت : همانی که تو به او غذا می دهی .

لحظه هایتان پر از یاد خدا

باشگاه یوگا پرنده آزاد