داستان های آموزنده

 یوگا استان البرز+باشگاه علمی تخصصی یوگا چی کنگ تای چی پرنده آزادکرج+freebirdyoga+ yoga+meditation+pranayama+bashgahparandrazadkaraj++ parandeazad.ir+کانون تخصصی یوگا پرنده آزاد+حکایتی از گلستان سعدی

برگرفته از گلستان سعدي (نسخه تصحیح شده محمد علی فروغي)

یکی از ملوک مدت عمر سپری شد، قائم مقامی نداشت وصیت کرد که بامدادان نخستین کسی که از در شهر اندر آید تاج بر سر وی نهند و تفویض مملکت بدو کنند. اتفاقاً اول کسی که در آمد گدایی بود همه عمر لقمه اندوخته و رقعه دوخته! ارکان دولت و اعیان حضرت وصیت ملک به جای آوردند و تسلیم مفاتیح قلاع و خزاین بدو کردند و مدتی ملک راند تا بعضی امرای دولت گردن از اطاعت او بپیچانیدند و ملوک از هر طرف به منازعت خاستن گرفتند و به مقاومت لشکر آراستن فی‌الجمله سپاه و رعیت به هم برآمدند و برخی طرف بلاد از قبض تصرف او به در رفت. درویش از این واقعه خسته خاطر همی بود تا یکی از دوستان قدیمش که در حالت درویشی قرین بود از سفری باز آمد و در چنان مرتبه دیدش. گفت: منت خدای را عزّوجلّ که  گلت از خار بر آمد و خار از پای به در آمد و بخت بلندت رهبری کرد و اقبال و سعادت یاوری تا بدین پایه رسیدی. گفت: ای عزیز تعزیتم کن که جای تهنیت نیست آنگه که تو دیدی غم نان داشتم و امروز تشویش جهانی!

اگر دنیـا نباشد دردمندیم

وگر باشد به مهرش پای ‌بندیم

حجابی زین درون آشوب‌تر نیست

که رنج خاطر است ار هست و گر نیست

باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج