داستان های آموزنده باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد

یوگا استان البرز+باشگاه علمی تخصصی یوگا چی کنگ تای چی پرنده آزاد کرج+ سیمین صدیق ابراهیم نیا+ الهی با خاطری خسته ، دلی به تو بسته ، دست از غیر تو شسته در انتظار رحمتت نشسته ام می دهی کریمی ، نمی دهی حکیمی می خوانی شاکرم ، می رانی صابرم الهی احولم چنان است که می دانی و اعمالم چنین است که می بینی نه پای گریز دارم ، نه زبان ستیز الهی مشت خاکی را چه شاید و از او چه برآید و با او چه باید؟دستم بگیر یا الرحمن الرحیم+کانون یوگا پرنده آزادکرج+آکادمی یوگا پرنده آزادکرج+خانه یوگا پرنده آزادکرج استان البرز+ کانون يوگا پرنده آزاد کرج استان البرز+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+داستان های آموزنده باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+سیمین صدیق ابراهیم نیا

بهترین دوست

پیرمرد به من نگاه کرد و پرسید چند دوست داری؟ جواب دادم فقط چند تایی! پیرمرد آهسته و به سختی برخاست و در حالیکه سرش را تکان می داد گفت : تو آدم خوشبختی هستی که این همه دوست داری ،ولی در مورد آنچه که می گویی خوب فکر کن! خیلی چیزها هست که تو نمی دانی . دوست ، فقط کسی نیست که تو به او سلام می گویی . دوست دستی است که تو را از تاریکی و ناامیدی بیرون می کشد ، درست وقتي دیگرانی که تو آنها را دوست می نامی سعی دارند تو را به درون نااميدي و تاريكي بکشند . دوست حقیقی کسی است که نمی تواند تو را رها کند . صدائی است که نام تو را زنده نگه می دارد حتی زمانی که دیگران تو را به فراموشی سپرده اند . اما بیشتر از همه دوست یک قلب است . یک دیوار محکم و قوی در ژرفای قلب انسان ها . جایی که عمیق ترین عشق ها از آنجا می آید پس به آنچه می گویم خوب فکر کن ، زیرا تمام حرف هایم حقیقت است فرزندم . یکبار دیگر جواب بده چند دوست داری؟ سپس مرا نگریست و در انتظار پاسخ من ايستاد . . . با مهربانی گفتم : اگر خوش شانس باشم ، فقط یکی و آن شخص تو هستي .

بهترین دوست کسی است که شانه هایش را به تو می سپارد و وقتي كه تنها هستي تو را همراهی می کند و در غم ها تو را دلگرم می کند . کسی که اعتمادی را که به دنبالش هستی به تو می بخشد . وقتی مشکلی داری آن را حل می کند و هنگامی که احتیاج به صحبت کردن داری به تو گوش می سپارد و بهترین دوستان عشقی دارند که نمی توان توصیف کرد و غیر قابل تصور است .

چقدر خداوند بزرگ است . . .

درست زمانی که انتظار دریافت چیزی را از او نداری بهترينش را به تو ارزاني مي دارد . . .


آسـمان جای عجیبی ست نمی دانستیم

عاشــقی کـار غریبی ست نمی دانستیم

عمـر ، مدیون نفـس نیست نمی دانستیم

عشق کار همه کس نیست نمی دانستیم

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد