داستان های آموزنده باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد

یوگا استان البرز+کانون تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+سیمین صدیق ابراهیم نیا+ داستان های آموزنده باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد  زندگی بنا بر خواست خداوند  در روزگاران دور مرد فاضلی زندگی می‌کرد که هشت‌ سال تمام در اشتیاق یافتن راه خداوند می سوخت . او هر روز از دیگران جدا می‌شد و به درگاه خداوند دعا می‌کرد تا نظر رحمت الهی شامل حالش شود و روزی با یکی از اولیای خدا و یا مرشدی آشنا شود  که او را به راه حقیقت رهنمون گردد .  یک روز همچنان که دعا می‌کرد ، ندایی به او گفت به‌ جایی برود! او در آن ‌جا مردی را خواهد دید که راه حقیقت و خداوند را نشانش ‌خواهد داد .  مرد وقتی این ندا را شنید ، بی‌اندازه مسرور شد و به ‌جایی که به او گفته شده بود ، شتافت . در آن ‌جا با دیدن مردی ساده ، متواضع و فقیر با لباس‌‌هايی مندرس و پاهایی خاک‌ آلود ، متعجب شد! مرد به دنبال يافتن مرشد خويش آن اطراف را کاملاً زير نظر گرفت اما کس دیگری را ندید . بنابراین به مرد فقیر رو کرد و گفت : روز شما به ‌خیر . مرد فقیر به ‌آرامی پاسخ داد : هیچ‌وقت روز شری نداشته‌ام!!!  پس مرد فاضل گفت: خداوند تو را خوشبخت کند! مرد فقیر پاسخ داد : هیچ‌گاه بدبخت نبوده‌ام!!! تعجب مرد فاضل بیش‌‌تر شد و گفت : همیشه خوشحال باشید . . . مرد فقیر پاسخ داد : هیچگاه غمگین نبوده‌ام!!!  مرد فاضل گفت : هیچ سر در نمی‌آورم . خواهش می‌کنم بیشتر به من توضیح دهید . مرد فقیر گفت : با خوشحالی این‌ کار را می‌کنم . تو روزی خیر را برایم آرزو کردی درحالی ‌که من هرگز روز شری نداشته‌ام ، زیرا در همه‌ حال ، خدا را ستایش می‌کنم . اگر باران ببارد یا برف ، اگر هوا خوب باشد یا بد ، من همچنان خدا را می‌پرستم . اگر تحقیر شوم و هیچ انسانی دوستم نباشد ، باز خدا را ستایش می‌کنم و از او یاری می‌خواهم ، بنابراین هیچگاه روز شری نداشته‌ام . تو برایم خوشبختی آرزو کردی در حالی‌که من هیچ‌ وقت بدبخت نبوده‌ام زیرا همیشه به درگاه خداوند متوسل بوده‌ام و می‌دانم هر گاه که خداوند چیزی بر من نازل کند ، آن بهترین است و با خوشحالی هر آنچه را برایم پیش ‌بیاید ، می‌پذیرم . سلامت یا بیماری ، سعادت یا دشمنی ، خوشی یا غم ، همه‌ هدیه‌هایی از سوی خداوند هستند . . .  تو برایم خوشحالی آرزو کردی ، در حالی‌که من هیچگاه غمگین نبوده‌ام زیرا عمیق‌ترین آرزوی قلبی من ، زندگی‌کردن بنا بر خواست و اراده‌ خداوند است . . .  مهر بی پایان خداوند را برايتان آرزومنديم باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

زندگی بنا بر خواست خداوند

در روزگاران دور مرد فاضلی زندگی می‌کرد که هشت‌ سال تمام در اشتیاق یافتن راه خداوند می سوخت . او هر روز از دیگران جدا می‌شد و به درگاه خداوند دعا می‌کرد تا نظر رحمت الهی شامل حالش شود و روزی با یکی از اولیای خدا و یا مرشدی آشنا شود  که او را به راه حقیقت رهنمون گردد . یک روز همچنان که دعا می‌کرد ، ندایی به او گفت به‌ جایی برود! او در آن ‌جا مردی را خواهد دید که راه حقیقت و خداوند را نشانش ‌خواهد داد . مرد وقتی این ندا را شنید ، بی‌اندازه مسرور شد و به ‌جایی که به او گفته شده بود ، شتافت . در آن ‌جا با دیدن مردی ساده ، متواضع و فقیر با لباس‌‌هايی مندرس و پاهایی خاک‌ آلود ، متعجب شد! مرد به دنبال يافتن مرشد خويش آن اطراف را کاملاً زير نظر گرفت اما کس دیگری را ندید . بنابراین به مرد فقیر رو کرد و گفت : روز شما به ‌خیر . مرد فقیر به ‌آرامی پاسخ داد : هیچ‌وقت روز شری نداشته‌ام!!! پس مرد فاضل گفت: خداوند تو را خوشبخت کند! مرد فقیر پاسخ داد : هیچ‌گاه بدبخت نبوده‌ام!!! تعجب مرد فاضل بیش‌‌تر شد و گفت : همیشه خوشحال باشید . . . مرد فقیر پاسخ داد : هیچگاه غمگین نبوده‌ام!!! مرد فاضل گفت : هیچ سر در نمی‌آورم . خواهش می‌کنم بیشتر به من توضیح دهید .
مرد فقیر گفت : با خوشحالی این‌ کار را می‌کنم . تو روزی خیر را برایم آرزو کردی در حالی ‌که من هرگز روز شری نداشته‌ام ، زیرا در همه‌ حال ، خدا را ستایش می‌کنم . اگر باران ببارد یا برف ، اگر هوا خوب باشد یا بد ، من همچنان خدا را می‌پرستم . اگر تحقیر شوم و هیچ انسانی دوستم نباشد ، باز خدا را ستایش می‌کنم و از او یاری می‌خواهم ، بنابراین هیچگاه روز شری نداشته‌ام . تو برایم خوشبختی آرزو کردی در حالی‌که من هیچ‌ وقت بدبخت نبوده‌ام زیرا همیشه به درگاه خداوند متوسل بوده‌ام و می‌دانم هر گاه که خداوند چیزی بر من نازل کند ، آن بهترین است و با خوشحالی هر آنچه را برایم پیش ‌بیاید ، می‌پذیرم . سلامت یا بیماری ، سعادت یا دشمنی ، خوشی یا غم ، همه‌ هدیه‌هایی از سوی خداوند هستند . . . تو برایم خوشحالی آرزو کردی ، در حالی‌که من هیچگاه غمگین نبوده‌ام زیرا عمیق‌ترین آرزوی قلبی من ، زندگی‌کردن بنا بر خواست و اراده‌ خداوند است . . .

  مهر بی پایان خداوند را برايتان آرزومنديم

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد