داستان های آموزنده باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز+باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+سیمین صدیق ابراهیم نیا+ هدیه ای از بزرگمهر روزي انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و در خانه‌ای تاریک به زندانش افکند و دستور داد تا او را به زنجیر بستند . چون بزرگمهر روزی چند بر این حال بود ، انوشیروان کسانی را فرستاد تا از حالش پرسند . آنان بزرگمهر را دیدند با دلی قوی و شادمان .  بدو گفتند : در این تنگی و سختی تو را آسوده‌ دل می‌بینیم!  گفت: معجونی ساخته‌ام از شش جزء و به کار می‌برم و چنین که می‌بینید مرا نیکو می‌دارد  .  پرسیدند : آن معجون را شرح بازگوی که ما را نیز هنگام گرفتاری به کار آید .  گفت : آری جزء نخست اعتماد بر خدای است ، عزوجل . دوم آنچه مقدر است بودنی است .  سوم شکیبایی برای گرفتار بهترین چیزهاست .  چهارم اگر صبر نکنم چه کنم ، پس نفس خویش را به جزع و زاری بیش نیازارم .  پنجم آنکه شاید حالی سخت‌تر از این رخ دهد  . ششم آنکه از این ساعت تا ساعت دیگر امید گشایش باشد .  چون این سخنان به کسری رسید او را آزاد کرد و گرامی داشت… کامروا باشید باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد باشگاه تخصصی یوگاپرنده آزادکرج+انوشیروان+بزرگمهر+اعتمادبرخدای عزوجل+صبر و شکیبایی+امید+گشایش+شادمانی

هدیه ای از بزرگمهر

روزي انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و در خانه‌ای تاریک به زندانش افکند و دستور داد تا او را به زنجیر بستند . چون بزرگمهر روزی چند بر این حال بود ، انوشیروان کسانی را فرستاد تا از حالش پرسند . آنان بزرگمهر را دیدند با دلی قوی و شادمان .

بدو گفتند : در این تنگی و سختی تو را آسوده‌ دل می‌بینیم!

گفت: معجونی ساخته‌ام از شش جزء و به کار می‌برم و چنین که می‌بینید مرا نیکو می‌دارد .

پرسیدند : آن معجون را شرح بازگوی که ما را نیز هنگام گرفتاری به کار آید .

گفت : آری جزء نخست اعتماد بر خدای است ، عزوجل .

دوم آنچه مقدر است بودنی است .

سوم شکیبایی برای گرفتار بهترین چیزهاست .

چهارم اگر صبر نکنم چه کنم ، پس نفس خویش را به جزع و زاری بیش نیازارم .

پنجم آنکه شاید حالی سخت‌تر از این رخ دهد .

ششم آنکه از این ساعت تا ساعت دیگر امید گشایش باشد .

چون این سخنان به کسری رسید او را آزاد کرد و گرامی داشت

  کامروا باشید

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد