داستان های آموزنده باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ، داستان های آموزنده :برگرفته از كتاب : «چرا ترس از مرگ و مويه بر آن»؟ نوشته : مهاتما گاندی ، کنفوسیوس ، تسوکونگ ، مهاتما گاندی

مرگ فراغت است 

برگرفته از كتاب : «چرا ترس از مرگ و مويه بر آن»؟ نوشته : «مهاتما گاندی» 

تسوکونگ به کنفسیوس گفت : «استاد ، من خسته‌ام و دلم ‏استراحت و فراغت می‌خواهد»

آن مرد فرزانه در پاسخ گفت : «در زندگی از فراغت خبری نیست»!

مرید پرسید : «یعنی من هیچگاه فراغت نخواهم یافت»؟

کنفسيوس گفت : «چرا! به این گورهای اطراف بنگر : برخی ‏باشکوه ، بعضي معمولی . تو نیز در یکی از آن‌ها فراغت خواهی یافت»

تسو کونگ در جواب گفت : «چه زیباست مرگ . حکیمان در آن ، فراغت می‌یابند و دنیا زدگان ، بلعيده می‌شوند»

کنفسیوس گفت : «فرزندم ، مي‌بینم سخنم را درک کرده‌ای . مردمان زندگی را جز برکت نمی‌دانند ، درنمی‌یابند که جز مایه‌ فلاکت نیست . مردمان کهولت را مرحله‌ سستی می‌دانند ، درنمي‌یابند که جز مايه‌ آسودگی و راحت نیست . مردمان ، مرگ را سیاهی و کراهت می‌دانند ، درنمی‌یابند که جز فراغت نيست»

  حضور گرمتان جاویدان باد

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد