مقالات

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ,یوگا,مدیتیشن,yoga,کلاس یوگا,خودشناسی,خداشناسی,روح,چاکراها,,یوگاکرج,لحظه ابدی اکنون,زندگی در لحظه,باشگاه یوگا استان البرز,پرنده آزاد یوگا,

دشمنان روح از دیدگاه چاکراها

,یوگا,مدیتیشن,yoga,کلاس یوگا,خودشناسی,خداشناسی,روح,چاکراها,,یوگاکرج,لحظه ابدی اکنون,زندگی در لحظه,باشگاه یوگا استان البرز,پرنده آزاد یوگا, در چاکرای اول یا مولادهارا شهوت دشمن روح است. شهوت مغناطیس و خلوص طبیعی معصومیت را در انسان تغییر می دهد و آگاهی را منحرف و ضعیف می سازد.

,یوگا,مدیتیشن,yoga,کلاس یوگا,خودشناسی,خداشناسی,روح,چاکراها,,یوگاکرج,لحظه ابدی اکنون,زندگی در لحظه,باشگاه یوگا استان البرز,پرنده آزاد یوگا, در چاکرای دوم یا سوادهیستانا دشمن روح بدخلقی است که به صورت عصبانیت و بی صبری بروز می کند. این ويژگی در ادامه خود را در ویشودهی چاکرا نشان خواهد داد.

,یوگا,مدیتیشن,yoga,کلاس یوگا,خودشناسی,خداشناسی,روح,چاکراها,,یوگاکرج,لحظه ابدی اکنون,زندگی در لحظه,باشگاه یوگا استان البرز,پرنده آزاد یوگا, در چاکرای سوم یا مانی پورا دشمن روح حرص و طمع است که ما را از سخاوت طبیعی دور می کند و توجه ما را از این حقیقت که خداوند همه چیز را برای ما فراهم می کند منحرف می سازد. حرص و طمع ما را به سمت مادیات می کشاند.

,یوگا,مدیتیشن,yoga,کلاس یوگا,خودشناسی,خداشناسی,روح,چاکراها,,یوگاکرج,لحظه ابدی اکنون,زندگی در لحظه,باشگاه یوگا استان البرز,پرنده آزاد یوگا, در چاکرای قلب یا آناهاتا چاکرا دشمن روح وابستگی است که منیت ما را در روابط زودگذر و فانی قرار می دهد و از امنیت بی حد و مرز باز می دارد.

,یوگا,مدیتیشن,yoga,کلاس یوگا,خودشناسی,خداشناسی,روح,چاکراها,,یوگاکرج,لحظه ابدی اکنون,زندگی در لحظه,باشگاه یوگا استان البرز,پرنده آزاد یوگا, در چاکرای پنجم یا ویشودهی دشمن روح حسادت است که ما را از درک این که موفقیت دیگران موفقیت ماست و همه از یک پیکر هستیم باز می دارد.

,یوگا,مدیتیشن,yoga,کلاس یوگا,خودشناسی,خداشناسی,روح,چاکراها,,یوگاکرج,لحظه ابدی اکنون,زندگی در لحظه,باشگاه یوگا استان البرز,پرنده آزاد یوگا, در آجنا چاکرا یا چاکرای ششم غرور و خودپسندی دشمن روح است که به بروز ایگو و یا نفس کمک می کند و حس منیت را در انسان تقویت می سازد. غرور و خودپسندی همواره از تواضع جلوگیری می کند.

,یوگا,مدیتیشن,yoga,کلاس یوگا,خودشناسی,خداشناسی,روح,چاکراها,,یوگاکرج,لحظه ابدی اکنون,زندگی در لحظه,باشگاه یوگا استان البرز,پرنده آزاد یوگا, چاکرای تاج سر یا ساهاسرارا دشمنی ندارد . این چاکرا جایگاه سکوت و لذت است، اما توجه داشته باشید که این جایگاه با بسته بودن دیگر چاکراها عمل نخواهد کرد.

,یوگا,مدیتیشن,yoga,کلاس یوگا,خودشناسی,خداشناسی,روح,چاکراها,,یوگاکرج,لحظه ابدی اکنون,زندگی در لحظه,باشگاه یوگا استان البرز,پرنده آزاد یوگا, 

  آرزوي ما رشد آگاهي شماست

آزاد و پر نور باشید

باشگاه یوگا پرنده آزاد