♥ مطالب مرتبط    

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 توهم بینایی

  ♥ زنده یاد سهراب سپهری ♥ مرکز علمی تخصصی یوگا کرج ♥ باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥ کانون یوگا در استان البرز ♥ حضور در لحظه ابدی اکنون  ♥ زندگی آگاهانه  ♥ توهم بینایی ♥ تعبیر و تفسی مغز انسان ها  ♥ مکان تخصصی یوگا در کرج ♥

در تصویر فوق شما یک مثلث با اضلاع بدون خط می بینید؟ اما واقعیت چیز دیگری است! در واقع در این تصویر مثلثی که شما می بینید وجود ندارد! 

 تفسیر: مغز ما تلاش می کند اجزای جدا و مستقل را بصورت یک مجموعه واحد ببیند، به همین دلیل چون شبهی از مثلث در تصویر وجود دارد ، مغز سعی میکند اضلاع آن را بسازد و به گونه ای این تصویر را درک کند که گویی واقعا مثلثی در این تصویر وجود دارد! در واقع مغز ما انسان ها چیزهایی که می توانند در یک گروه قرار گیرند را با هم ترکیب می کند و آن ها را به عنوان یک مجموعه می بیند، نه اجزای جدا از هم! آگاهی از این اصل مهم ما را ملزم می سازد تا تعبیر و تفسیر خود را نسبت به وقایع و رویدادهای اطراف مورد تجدید نظر قرار دهیم و به عبارت بهتر :

چشم ها را بايد شست . . . جور ديگر بايد ديد

 باشگاه یوگا پرنده آزاد