مطالب مرنبط 

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ♥ مرکز یوگای تخصصضی کرج ♥ باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥ سفر زندگی ♥ حضور ♥ تست روانشناسی♥ آکادمی یوگا در عطیمیه کرج ♥ خودسازی ♥ خودشناسی و خداشناسی ♥ مکان تخصصی یوگا در عظیمیه کرج ♥ کانون یوگای استان البرز  ♥

تست روانشناسي

اين تست روانشناسي شما را شگفت زده خواهد کرد! فقط لطفاً بسیار با تأمل به سئوالات به صورت کتبی پاسخ دهید و جواب پاسخ ها را نیز تا قبل از اتمام پاسخگویی کامل مطالعه نکنید!

♥ مرکز یوگای تخصصضی کرج ♥ باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥ سفر زندگی ♥ حضور ♥ تست روانشناسی♥ آکادمی یوگا در عطیمیه کرج ♥ خودسازی ♥ خودشناسی و خداشناسی ♥ مکان تخصصی یوگا در عظیمیه کرج ♥ کانون یوگای استان البرز  ♥ 

سئوالات

1. نام سه حيوان را به ترتيب علاقه بنويسيد و براي هر یک سه مشخصه که باعث علاقه شما به این حیوانات شده  است را بیان کنید.

2. نظرتان راجع به دريا چيست؟ سه مشخصه برای دریا بنويسيد.

3. سه مشخصه راجع به جنگل بنويسيد.

4. سه مشخصه راجع به رودخانه بنويسيد. 

.♥      

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 ♥ مرکز یوگای تخصصضی کرج ♥ باشگاه یوگا پرنده آزاد ♥ سفر زندگی ♥ حضور ♥ تست روانشناسی♥ آکادمی یوگا در عطیمیه کرج ♥ خودسازی ♥ خودشناسی و خداشناسی ♥ مکان تخصصی یوگا در عظیمیه کرج ♥ کانون یوگای استان البرز  ♥

جواب پاسخ ها

1. سه مشخصه اي که براي حيوان اول نوشتيد در واقع نظر خودتان راجع به خودتان است.

سه مشخصه اي که براي حيوان دوم نوشتيد در واقع خصوصياتي است که ديگران براي شما قائل هستند.

سه مشخصه اي که براي حيوان سوم نوشتيد نیز خصوصياتي است که براي همسرتان مي خواهيد.

2. دريا: ديد شما نسبت به زندگي است.

3. جنگل: ذهنيت شما نسبت به مرگ است.

4. رودخانه: بيانگر رويه و خط مشي شما در زندگي است.

آیا از پاسخ های خود شگفت زده شدید؟!

باشگاه یوگا پرنده آزاد